Terms of Use

Terms of Use

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
for
www.nassau.dk


1.    Generelt


1.1.    Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle køb foretaget på www.nassau.dk (i det følgende betegnet ”hjemmesiden”).

2.    Om Nassau Door A/S


2.1.    Alle aftaler om køb foretaget på hjemmesiden indgås med:
Nassau Door A/S
Krogagervej 2
DK-5750 Ringe
CVR-nr: 34 39 15 13
Tel: +45 62 62 23 46
E-mail: info@nassau.dk

3.    Indgåelse af aftale


3.1.    Bindende aftale mellem kunden og Nassau Door A/S anses for indgået, når kundens ordre er modtaget på Nassau Door A/S’ server.
3.2.    Efter modtagelsen af kundens ordre fremsender Nassau Door A/S snarest muligt en ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om kundens ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte varer. Kundens ordrebekræftelse vil ikke være tilgængelig på hjemmesiden, og kunden opfordres derfor til at udskrive og gemme den fremsendte ordrebekræftelse.

4.    Priser og betaling


4.1.    Alle opgivne priser er inklusiv moms. Den pris, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare, er den gældende pris.
4.2.    Ved brug af betalingskort til betaling, hæves beløbet først efter varernes afsendelse.
4.3.    Alle oplysninger, som afgives i forbindelse med betalingstransaktionen, beskyttes ved hjælp af kryptering.

5.    Leveringstid og -sted


5.1.    Nassau Door A/S forpligter sig til at levere varen senest 4 uger efter ordrebekræftelsens afgivelse. En eventuel længere leveringstid vil fremgå af ordrebekræftelsen.
5.2.    Varer vil blive leveret på den i ordrebekræftelsen anførte adresse.

6.    Fortrydelsesret


6.1.    Kunden har ikke ret til at træde tilbage fra køb af porte eller tilbehør til porte, som er fremstillet efter kundens specifikationer. Kunden har således blandt andet ikke ret til at træde tilbage fra køb af porte, som er fremstillet i overensstemmelse med kundens angivelse af mål eller farve, eller fra køb af tilbehør, der er tilpasset en port, som er fremstillet efter kundens specifikationer.
6.2.    Ved alle øvrige køb, som ikke er fremstillet efter kundens specifikationer, har kunden ret til at træde tilbage fra ethvert køb foretaget på hjemmesiden (fortrydelsesret).
6.3.    Ønsker kunden at udøve sin fortrydelsesret, skal kunden meddele dette til Nassau Door A/S inden 14 dage efter vares modtagelse. Kunden kan eventuelt vælge at benytte standardfortrydelsesformularen, som fremgår af følgende hjemmeside: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=160666#Bil3.
6.4.    Når kunden har meddelt Nassau Door A/S, at kunden ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, skal kunden aflevere eller afsende varen til Nassau Door A/S, Krogagervej 2, DK-5750 Ringe, inden for 14 dage. Kunden afholder alle omkostninger i forbindelse med returnering af varen til Nassau Door A/S.
6.5.    Når kunden har meddelt Nassau Door A/S, at kunden ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, tilbagebetaler Nassau Door A/S uden unødig forsinkelse alle beløb modtaget fra kunden. Dette forudsætter dog, at varen er modtaget af Nassau Door A/S, eller at kunden har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret. I det omfang at varens værdi er blevet forringet som følge af anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på, vil et beløb svarende til værdiforringelsen blive fratrukket tilbagebetalingen fra Nassau Door A/S.

7.    Reklamation - Mangler


7.1.    Kunden har 2 års reklamationsret på alle varer. Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 2 år efter varens levering.
7.2.    Såfremt kunden konstateret, at der er mangler ved det leverede, skal kunden meddele dette til Nassau Door A/S inden rimelig tid efter, at disse mangler blev konstateret. Undlader kunden at give meddelelse inden rimelig tid, fortaber kunden retten til at påberåbe sig manglen. En meddelelse givet inden to måneder efter, at manglen blev konstateret, er dog altid rettidig.  
7.3.    I forbindelse med returneringen skal kunden oplyse Nassau Door A/S om, hvori fejlen eller manglen består. Returnering og reklamation skal ske til den i afsnit 6.4 nævnte adresse.
7.4.    Såfremt varen indenfor den 2 årige reklamationsfrist viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, påtager Nassau Door A/S sig at udbedre sådanne fejl og mangler. Såfremt det viser sig ikke at være muligt at reparere varen, eller såfremt Nassau Door A/S skønner, at det er hensigtsmæssigt at reparere varen, påtager Nassau Door A/S sig i stedet at levere en ny fejlfri vare efter modtagelsen af den defekte vare. Hvis hverken reparation eller omlevering er mulig, refunderer Nassau Door A/S købesummen.
7.5.    Nassau Door A/S påtager sig ikke noget ansvar overfor kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. Nassau Door A/S kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader.
7.6.    Kunden gøres i øvrigt opmærksom på, at købelovens mangelsregler kan finde anvendelse i forhold til de købte varer.

8.    Personoplysninger


8.1.    De oplysninger, som kunden afgiver i forbindelse med kundes ordre, herunder oplysninger om kundens navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, vil blive registreret hos Nassau Door A/S.
8.2.    Den dataansvarlige er Nassau Door A/S
8.3.    Formålet med indsamling af indsamlingen og behandlingen af personlysningerne er at kunne opfylde kundens bestilling samt at foretage korrekt behandle af eventuelle reklamationer.
8.4.    Nassau Door A/S’ behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. De registrerede oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjemand. Kunden kan kontakte Nassau Door A/S, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data som behandles om kunden, eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret.
8.5.    Nassau Door A/S videregiver i intet tilfælde kundens oplysninger til tredjemand. Nassau Door A/S benytter ej heller oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre kunden har accepteret dette.
8.6.    Oplysninger vedrørende kundens bestilling samt eventuelle andre kundeoplysninger opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne automatisk slettes.